Projekt Digital kompetenceudvikling gennem læringscirkler er afsluttet 

Undervisnings- og forskningsministeriet (UFM) bevilgede i 2020 midler til et projekt, hvor UCN, UCL og SDU i samarbejde, udviklede et kompetenceudviklingsforløb, hvor underviserne arbejdede med deres digitale kompetencer i læringscirkler. Projektet understøttede den nationale handleplan ”Digitale kompetencer og digital læring – national handlingsplan for de videregående uddannelser

Projektafslutningsrapport

De væsentligste resultater fra projektet er beskrevet i detaljer i projektafslutningsrapporten (link) til UFM. Baseret på data fra den løbende erfaringsopsamling gennem det 3-årige projekt, opsummeres nedenfor en række indsigter, som har vist sig stabile gennem hele projektet

  Deltagernes arbejde i læringscirklerne er blevet styrket af den til projektet udviklede digitale ressourcesamling

  Deltagernes arbejde i læringscirklerne er blevet styrket af den til projektet udviklede digitale ressourcesamling. Ressourcen har fungeret som introduktion til relevante emner, som inspiration til videre studier eller undersøgelser, og med ideer til konkrete afprøvninger i egen undervisning. For den mindre erfarne underviser har dette vist sig værdifuldt. Det er de almen didaktiske emner, som har været de mest benyttede gennem projektet.

  Den gruppebaserede form er motiverende for deltagerne, og erfaringerne viser, at deltagerne kan inspirere hinanden på tværs af uddannelsesområder og institutioner

  Facilitatoren er central ift. at sikre deltagernes udbytte af forløbet. Den gruppebaserede form er motiverende for deltagerne, og erfaringerne viser, at deltagerne kan inspirere hinanden på tværs af uddannelsesområder og institutioner. Facilitator spiller en vigtig rolle ift. at sikre fremdrift i læringscirklen, som vejleder for underviserne ift. identifikation af relevante, supplerende ressourcer, og ift. afprøvning af elementer i egen undervisning. Det er således vigtigt at sikre, at facilitator er klædt på til rollen og opgaven, fx gennem et introduktionsforløb.

  Den praksisnære tilgang til kompetenceudvikling giver gode muligheder for at deltagerne kan arbejde med det lærte i egen undervisning

  Den praksisnære tilgang til kompetenceudvikling giver gode muligheder for at deltagerne kan arbejde med det lærte i egen undervisning, men det fører også i en del tilfælde til udfordringer med at prioritere tiden til kompetenceudviklingsforløbet over andre opgaver. Det er derfor vigtigt med ledelsesopbakning til deltagelsen, herunder en sikring af undervisernes mulighed for at deltage i læringscirkelmøderne og til egen forberedelse.

  afprøvning af det lærte i egen undervisning har vist sig at være en udfordring

  Dimensionen med afprøvning af det lærte i egen undervisning har vist sig at være en udfordring, som kunne pege på at en udstrækning af formatet over en længere periode (end de 8 uger, der er afprøvet i projektet) kan være værd at afprøve. Det har i en del tilfælde været vanskeligt at få planlægningen til at gå op, sådan at deltagelse i en læringscirkel går forud for planlægning af undervisning, hvor det nye kan prøves af.

  I materialerne har der overvejende været fokus på underviseres digitale kompetencer som viden og kunnen, og i mindre grad på refleksion over teknologier i undervisnings- eller professionspraksis.

  Analyser af ressourcesamlingen viser, at der i materialerne overvejende har været fokus på underviseres digitale kompetencer som viden og kunnen, og i mindre grad på refleksion over teknologier i undervisnings- eller professionspraksis. Erfaringerne fra projektet viser imidlertid også, at denne dimension er den mest krævende at realisere. Analyser viser ligeledes, at ressourcesamlingen udgør et fint, forberedende led til deltagernes egne aktioner og praksiseksperimenter, men at det som nævnt ovenfor kan være nødvendigt at justere på forløbets tidsmæssige udstrækning for at realisere potentialet i højere grad.

  Projektet

  Projektet havde fokus på at udvikle og afprøve et kompetenceudviklingsforløb, hvor undervisere udviklede deres it-didaktiske kompetencer for mere kvalificeret at kunne inddrage og anvende digitale teknologier i undervisningen. Kompetenceudviklingsforløbene består af en digital ressourcesamling, som anvendes i læringscirkelforløb, hvor undervisernes kompetencer udvikles i tæt relation til egen uddannelsespraksis.

  Formålet

  Formålet med projektet var at løfte undervisernes it-didaktiske kompetencer for mere kvalificeret at kunne inddrage digitale indholdselementer og anvende digitale teknologier i deres undervisning. Herigennem styrkes grundlaget for, at de studerende kunne forstå, anvende og forholde sig kritisk til digitale teknologier, samt de potentialer og dilemmaer digitaliseringen medfører. 

  Dette skulle ske gennem kollegiale og praksisnære kompetenceudviklingsforløb – læringscirkler – hvor undervisere i grupper af 5 + en tilknyttet facilitator indgik i et 8-ugers kompetenceudviklingsforløb bestående af selvstudie af et eller flere elementer fra den digital ressourcesamling, synkront møde i læringscirklen og afprøvning i egen praksis.  

  Målgruppen for kompetenceudviklingen i projektet var undervisere fra sundheds-, byggeri-, pædagoguddannelserne samt adjunkt/lektor-forløbene. 

  PLAN

  Projektplan

  Projektet er opdelt i 3 faser: 

  Fase 1

  Forberedelses- og udviklingsfase (planlægning af forløb/læringscirkler på uddannelserne; kompetenceløft af facilitatorer; forberedelse af følgeforskning; udvikling af on line ressourcer), februar– september 2020 

  Fase 2

  3 runder pilotafprøvninger med følgeforskning og erfaringsopsamling, september 2020 – august 2022

  1. Lokale, fagopdelte læringscirkler  
  2. Tværinstitutionelle, fagopdelte læringscirkler
  3. Lokale og tværinstitutionelle læringscirkler inden for andre fagområder  
  Fase 3

  Opsamling på og formidling af følgeforskning + forberedelse af opskalering, august – december 2022